Συνάρτηση TimeValue

Υπολογίζει μια τιμή σειράς ώρας από μια καθορισμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο - παράμετροι που μεταβιβάζονται ως συμβολοσειρές - που αντιπροσωπεύει την ώρα σε μια αριθμητική τιμή απλής ακριβείας. Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ ωρών.

Σύνταξη:


TimeValue (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει το χρόνο που πρόκειται να υπολογισθεί υπό τη μορφή "ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ".

Με τη συνάρτηση TimeValue μπορείτε να μετατρέπετε κάθε χρονική τιμή σε τιμή απλής ακριβείας, με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε διαφορές ώρας.

Η συνάρτηση TimeValue επιστρέφει τον τύπο μεταβλητής Variant με VarType 7 (Date). Αυτή η τιμή αποθηκεύεται εσωτερικά ως αριθμός διπλής ακριβείας μεταξύ 0 και 0,9999999999.

Σε αντίθεση με τις συναρτήσεις DateSerial ή DateValue, στις οποίες οι τιμές σειράς ημερομηνίας υπολογίζονται και έχουν ως αποτέλεσμα ημέρες σε σχέση με μια σταθερή ημερομηνία, μπορείτε να κάνετε τις πράξεις με τιμές που επιστρέφονται από τη συνάρτηση TimeSerial, αλλά δεν μπορείτε να τις αξιολογήσετε.

Στη συνάρτηση TimeSerial, μπορείτε να μεταβιβάσετε μεμονωμένες παραμέτρους (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) ως ξεχωριστές αριθμητικές παραστάσεις. Για την συνάρτηση TimeValue, εντούτοις, μπορείτε να περάσετε μια συμβολοσειρά ως παράμετρο που να περιέχει το χρόνο.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

13 Ασυμφωνία τύπου δεδομένων

Παράδειγμα:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "χρόνος έναρξης"
  b1 = "χρόνος λήξης"
  c1 = "συνολικός χρόνος"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!