Συνάρτηση TimeSerial

Υπολογίζει μια τιμή σειράς ώρας από την καθορισμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο - παράμετροι που μεταβιβάζονται ως αριθμητικές τιμές- που αντιπροσωπεύει την ώρα σε μια αριθμητική τιμή απλής ακριβείας. Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει την διαφορά μεταξύ ωρών.

Σύνταξη:


TimeSerial (hour, minute, second)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

hour: Κάθε ακέραια παράσταση που δηλώνει την ώρα, από την οποία θα καθοριστεί η τιμή σειράς ώρας. Έγκυρες τιμές: 0-23.

minute: Κάθε ακέραια παράσταση που δηλώνει το λεπτό, από το οποίο θα καθοριστεί η τιμή σειράς ώρας. Συνήθως εδώ μπορείτε να χρησιμοποιείτε τιμές μεταξύ 0 και 59. Ωστόσο, είναι δυνατές και τιμές εκτός αυτού του εύρους. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή του λεπτού επηρεάζει την τιμή της ώρας.

second: Κάθε ακέραια παράσταση που δηλώνει το δευτερόλεπτο, από το οποίο θα καθοριστεί η τιμή σειράς ώρας. Συνήθως εδώ μπορείτε να χρησιμοποιείτε τιμές μεταξύ 0 και 59. Ωστόσο, είναι δυνατές και τιμές εκτός αυτού του εύρους. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή του δευτερολέπτου επηρεάζει την τιμή του λεπτού.

Παραδείγματα:

12, -5, 45 αντιστοιχεί σε 11, 55, 45

12, 61, 45 αντιστοιχεί σε 13, 2, 45

12, 20, -2 αντιστοιχεί σε 12, 19, 58

12, 20, 63 αντιστοιχεί σε 12, 21, 4

Με τη συνάρτηση TimeSerial μπορείτε να μετατρέπετε κάθε χρονική τιμή σε τιμή απλής ακριβείας, με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε διαφορές ώρας.

Η συνάρτηση TimeSerial επιστρέφει τον τύπο μεταβλητής με VarType 7 (Date). Αυτή η τιμή αποθηκεύεται εσωτερικά ως αριθμός διπλής ακριβείας μεταξύ 0 και 0,9999999999. Σε αντίθεση με τις συναρτήσεις DateSerial ή DateValue, στις οποίες οι τιμές σειράς ημερομηνίας υπολογίζονται και έχουν ως αποτέλεσμα ημέρες σε σχέση με μια σταθερή ημερομηνία, μπορείτε να κάνετε τις πράξεις με τιμές που επιστρέφονται από τη συνάρτηση TimeSerial, αλλά δεν μπορείτε να τις αξιολογήσετε.

Στη συνάρτηση TimeValue, μπορείτε να μεταβιβάσετε μια συμβολοσειρά ως παράμετρο που περιέχει την ώρα. Ωστόσο, για τη συνάρτηση TimeSerial, μπορείτε να μεταβιβάσετε τις μεμονωμένες παραμέτρους (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) ως ξεχωριστές αριθμητικές παραστάσεις.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Χρόνος ως αριθμός"
    MsgBox sDate,64,"Μορφοποιημένος χρόνος"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!