Συνάρτηση Second

Επιστρέφει έναν ακέραιο ο οποίος αντιπροσωπεύει το δευτερόλεπτο από τον αριθμό σειράς ώρας που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή TimeValue.

Σύνταξη:


Second (Number)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Number: Αριθμητική παράσταση που περιέχει τον αριθμό σειράς ώρας από τον οποίο θα υπολογισθεί η τιμή δευτερολέπτου.

Αυτή η συνάρτηση είναι η αντίστροφη της συνάρτησης TimeSerial. Επιστρέφει το δευτερόλεπτο της καθορισμένης τιμής σειράς ώρας που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή την TimeValue. Παραδείγματος χάριν, η παράσταση

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

επιστρέφει την τιμή 41.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Το ακριβές δευτερόλεπτο της τρέχουσας ώρας είναι "& Second( Now )
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!