Συνάρτηση Now

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα συστήματος ως τιμή Date.

Σύνταξη:


Now

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράδειγμα:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Είναι τώρα " & Now
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!