Συνάρτηση Now

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα συστήματος ως τιμή Date.

Σύνταξη:


Now

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ημερομηνία

Παράδειγμα:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Είναι τώρα " & Now
  End Sub
note

Η συνάρτηση Now μετρά τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Για να μετρήσετε τον χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Timer (χρονόμετρο).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!