Συνάρτηση Minute

Επιστρέφει το λεπτό της ώρας που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό σειράς ώρας που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή TimeValue.

Σύνταξη:


Minute (Number)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Number: Αριθμητική έκφραση που περιέχει την τιμή της σειριακής ώρας που χρησιμοποιείται για την επιστροφή της τιμής λεπτού.

Αυτή η συνάρτηση είναι η αντίστροφη της συνάρτησης TimeSerial. Επιστρέφει το λεπτό της καθορισμένης τιμής σειράς ώρας που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή την TimeValue . Παραδείγματος χάριν, η παράσταση

Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

επιστρέφει την τιμή 30.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


     Sub ExampleMinute
     MsgBox "Το τρέχον λεπτό είναι "& Minute(Now)& "."
     End Sub
   

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!