Συνάρτηση Hour

Επιστρέφει την ώρα από μια τιμή χρόνου που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή TimeValue.

Σύνταξη:


Hour (Αριθμός)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Αριθμός: Η αριθμητική παράσταση που περιέχει την τιμή του σειριακού χρόνου που χρησιμοποιείται για την επιστροφή της τιμής ώρας.

Αυτή η συνάρτηση είναι η αντίστροφη της συνάρτησης TimeSerial. Επιστρέφει μία ακέραιη τιμή που αντιπροσωπεύει την ώρα από μια τιμή χρόνου που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή την TimeValue . Παραδείγματος χάριν, η παράσταση

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

επιστρέφει την τιμή 12.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


     Sub ExampleHour
     Print "Η τρέχουσα ώρα είναι " & Hour( Now )
     End Sub
   

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!