Μετατροπή τιμών ώρας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή τιμών ώρας σε υπολογίσιμους αριθμούς.

Συνάρτηση Hour

Επιστρέφει την ώρα από μια τιμή χρόνου που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή TimeValue.

Συνάρτηση Minute (BASIC)

Επιστρέφει το λεπτό της ώρας που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό σειράς ώρας που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή TimeValue.

Συνάρτηση Second

Επιστρέφει έναν ακέραιο ο οποίος αντιπροσωπεύει το δευτερόλεπτο από τον αριθμό σειράς ώρας που παράγεται από τη συνάρτηση TimeSerial ή TimeValue.

Συνάρτηση TimeSerial

Υπολογίζει μια τιμή σειράς ώρας από την καθορισμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο - παράμετροι που μεταβιβάζονται ως αριθμητικές τιμές- που αντιπροσωπεύει την ώρα σε μια αριθμητική τιμή απλής ακριβείας. Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει την διαφορά μεταξύ ωρών.

Συνάρτηση TimeValue

Υπολογίζει μια τιμή σειράς ώρας από μια καθορισμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο - παράμετροι που μεταβιβάζονται ως συμβολοσειρές - που αντιπροσωπεύει την ώρα σε μια αριθμητική τιμή απλής ακριβείας. Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ ωρών.

Συνάρτηση CDateToUnoTime

Επιστρέφει την ώρα της ημερομηνίας ως μια δομή UNO com.sun.star.util.Time.

Συνάρτηση CDateFromUnoTime

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.Time σε μια τιμή ημερομηνίας.

Συνάρτηση CDateToUnoDateTime

Επιστρέφει την ώρα της ημερομηνίας ως μια δομή UNO com.sun.star.util.DateTime.

Συνάρτηση CDateFromUnoDateTime

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.DateTime σε τιμή ημερομηνίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!