Συνάρτηση DatePart

Η συνάρτηση DatePart επιστρέφει ένα συγκεκριμένο μέρος μιας ημερομηνίας.

Σύνταξη:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Τιμή επιστροφής:

Το εξαγόμενο μέρος για τη δεδομένη ημερομηνία.

Παράμετροι:

interval (διάστημα) - Μια παράσταση συμβολοσειράς από τον παρακάτω πίνακα, που καθορίζει το διάστημα ημερομηνίας.

interval (τιμή συμβολοσειράς)

Εξήγηση

yyyy

Έτος

q

Τέταρτο

m

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

w

Μέρα της εβδομάδος

ww

Εβδομάδα του έτους

d

Μέρα

h

Ώρα

n

Λεπτά

s

Δευτερόλεπτά


date (ημερομηνία) - Η ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται το αποτέλεσμα.

Τα κυριολεκτικά ημερομηνίας επιτρέπουν να καθορίσετε σαφείς μεταβλητές ημερομηνίας που είναι ανεξάρτητες από την τρέχουσα γλώσσα. Τα κυριολεκτικά περιβάλλονται μεταξύ συμβόλων κατακερματισμού #. Οι πιθανές μορφές είναι:

firstdayofweek: Μια προαιρετική παράμετρος που καθορίζει την ημέρα έναρξης μιας εβδομάδας.

τιμή firstdayofweek

Εξήγηση

0

Χρήση προκαθορισμένων τιμών συστήματος

1

Κυριακή (προεπιλογή)

2

Δευτέρα

3

Τρίτη

4

Τετάρτη

5

Πέμπτη

6

Παρασκευή

7

Σάββατο


firstweekofyear: Μια προαιρετική παράμετρος που καθορίζει την εβδομάδα έναρξης ενός έτους.

τιμή firstweekofyear

Εξήγηση

0

Χρήση προκαθορισμένων τιμών συστήματος

1

Η εβδομάδα 1 είναι η εβδομάδα με την 1η Ιανουαρίου, (προεπιλογή)

2

Η εβδομάδα 1 είναι η πρώτη εβδομάδα που περιέχει τέσσερις ή περισσότερες ημέρες εκείνου του έτους

3

Η εβδομάδα 1 η πρώτη εβδομάδα περιέχει μόνο ημέρες του νέου έτους


Παράδειγμα:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!