Συνάρτηση DateDiff

Επιστρέφει τον αριθμό των διαστημάτων ημερομηνίας ή χρόνου μεταξύ δύο δεδομένων τιμών ημερομηνίας.

Σύνταξη:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Τιμή επιστροφής:

Ένας αριθμός.

Παράμετροι:

interval (διάστημα)- Μια έκφραση συμβολοσειράς από τον παρακάτω πίνακα, που καθορίζει την ημερομηνία ή το χρονικό διάστημα.

interval (τιμή συμβολοσειράς)

Εξήγηση

yyyy

Έτος

q

Τέταρτο

m

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

w

Μέρα της εβδομάδος

ww

Εβδομάδα του έτους

d

Μέρα

h

Ώρα

n

Λεπτά

s

Δευτερόλεπτά


date1, date2 - Οι δύο τιμές ημερομηνίας που πρέπει να συγκριθούν.

Τα κυριολεκτικά ημερομηνίας επιτρέπουν να καθορίσετε σαφείς μεταβλητές ημερομηνίας που είναι ανεξάρτητες από την τρέχουσα γλώσσα. Τα κυριολεκτικά περιβάλλονται μεταξύ συμβόλων κατακερματισμού #. Οι πιθανές μορφές είναι:

firstdayofweek: Μια προαιρετική παράμετρος που καθορίζει την ημέρα έναρξης μιας εβδομάδας.

τιμή firstdayofweek

Εξήγηση

0

Χρήση προκαθορισμένων τιμών συστήματος

1

Κυριακή (προεπιλογή)

2

Δευτέρα

3

Τρίτη

4

Τετάρτη

5

Πέμπτη

6

Παρασκευή

7

Σάββατο


firstweekofyear: Μια προαιρετική παράμετρος που καθορίζει την εβδομάδα έναρξης ενός έτους.

τιμή firstweekofyear

Εξήγηση

0

Χρήση προκαθορισμένων τιμών συστήματος

1

Η εβδομάδα 1 είναι η εβδομάδα με την 1η Ιανουαρίου, (προεπιλογή)

2

Η εβδομάδα 1 είναι η πρώτη εβδομάδα που περιέχει τέσσερις ή περισσότερες ημέρες εκείνου του έτους

3

Η εβδομάδα 1 η πρώτη εβδομάδα περιέχει μόνο ημέρες του νέου έτους


Παράδειγμα:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!