Συνάρτηση CDateFromUnoTime

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.Time σε μια τιμή ημερομηνίας.

Σύνταξη:


CDateFromUnoTime(aTime)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

aTime: Χρόνος για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!