Συνάρτηση CDateToUnoTime

Επιστρέφει την ώρα της ημερομηνίας ως μια δομή UNO com.sun.star.util.Time.

Σύνταξη:


CDateToUnoTime(aDate)

Τιμή επιστροφής:

com.sun.star.util.Time

Παράμετροι:

aDate: Τιμή ημερομηνίας για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!