Συνάρτηση CDateFromUnoDate

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.Date σε μια τιμή ημερομηνίας.

Σύνταξη:


CDateFromUnoDate(aDate)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

aDate:Ημερομηνία για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!