Συνάρτηση CDateToUnoDate

Επιστρέφει την ημερομηνία ως δομή UNO com.sun.star.util.Date.

Σύνταξη:


CDateToUnoDate(aDate)

Τιμή επιστροφής:

com.sun.star.util.Date

Παράμετροι:

aDate:Ημερομηνία για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!