Συνάρτηση DateAdd

Προσθέτει ένα διάστημα ημερομηνίας σε μια δοθείσα ημερομηνία επαναλαμβανόμενα και επιστρέφει την προκύπτουσα ημερομηνία.

Σύνταξη:


DateAdd (Add, Count, Date)

Τιμή επιστροφής:

Η μεταβλητή Variant περιέχει ημερομηνία.

Παράμετροι:

Προσθήκη - Μια έκφραση συμβολοσειράς από τον ακόλουθο πίνακα, που διευκρινίζει το διάστημα ημερομηνίας.

Add (string value)

Εξήγηση

yyyy

Έτος

q

Τέταρτο

m

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

w

Μέρα της εβδομάδος

ww

Εβδομάδα του έτους

d

Μέρα

h

Ώρα

n

Λεπτά

s

Δευτερόλεπτά


Πλήθος - Μια αριθμητική έκφραση που καθορίζει πόσο συχνά το διάστημα προσθήκης θα προστεθεί (το πλήθος είναι θετικό) ή θα αφαιρεθεί (το πλήθος είναι αρνητικό).

Date - Μια δεδομένη ημερομηνία ή το όνομα μιας μεταβλητής Variant που περιέχει μια ημερομηνία. Η τιμή προσθήκης θα προστεθεί όσες φορές το πλήθος σε αυτήν την τιμή.

Παράδειγμα:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!