Συνάρτηση DateAdd

Προσθέτει μια ημερομηνία ή ένα χρονικό διάστημα σε μια δεδομένη ημερομηνία πολλές φορές και επιστρέφει την ημερομηνία που προκύπτει.

Σύνταξη:


DateAdd (interval As String, number As Long, date As Date) As Date

Τιμή επιστροφής:

Η μεταβλητή Variant περιέχει ημερομηνία.

Παράμετροι:

interval (διάστημα)- Μια έκφραση συμβολοσειράς από τον παρακάτω πίνακα, που καθορίζει την ημερομηνία ή το χρονικό διάστημα.

interval (τιμή συμβολοσειράς)

Εξήγηση

yyyy

Έτος

q

Τέταρτο

m

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

w

Μέρα της εβδομάδος

ww

Εβδομάδα του έτους

d

Μέρα

h

Ώρα

n

Λεπτά

s

Δευτερόλεπτά


number (αριθμός)- Μια αριθμητική παράσταση που καθορίζει πόσες φορές η τιμή interval θα προστεθεί όταν είναι θετική ή θα αφαιρείται όταν θα είναι αρνητική.

date (ημερομηνία)- Μια δεδομένη ημερομηνία ή το όνομα μιας μεταβλητής παραλλαγής που περιέχει μια ημερομηνία. Η τιμή interval θα προστεθεί number φορές σε αυτήν την ημερομηνία.

Τα κυριολεκτικά ημερομηνίας επιτρέπουν να καθορίσετε σαφείς μεταβλητές ημερομηνίας που είναι ανεξάρτητες από την τρέχουσα γλώσσα. Τα κυριολεκτικά περιβάλλονται μεταξύ συμβόλων κατακερματισμού #. Οι πιθανές μορφές είναι:

Παράδειγμα:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!