Συνάρτηση CDateFromIso

Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό ημερομηνίας από μια συμβολοσειρά που περιέχει την ημερομηνία σε μορφή ISO (ΕΕΕΕΜΜΗΗ Ή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

Το μέρος του έτους πρέπει να αποτελείται είτε από δύο (υποστηριζόμενο μόνο σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ χωρίς διαχωριστικά για συμβατότητα), είτε τουλάχιστον τέσσερα ψηφία. Με τέσσερα ψηφία πρέπει να δίνονται αρχικά μηδενικά εάν η απόλυτη τιμή είναι μικρότερη από 1000, μπορεί να είναι αρνητικό με αρχικό σύμβολο πλην εάν η περασμένη ημερομηνία δηλώνει έτος προ Χριστού (BCE) και μπορεί να έχει περισσότερα από τέσσερα ψηφία εάν η απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη από 9999. Η μορφοποιημένη συμβολοσειρά μπορεί να είναι στην περιοχή "-327680101" έως "327671231", ή "-32768-01-01" έως "32767-12-31".

Άκυρη ημερομηνία καταλήγει σε σφάλμα. Το έτος 0 δεν γίνεται δεκτό, η τελευταία ημέρα προ Χριστού είναι η -0001-12-31 και η επόμενη ημέρα είναι η 0001-01-01. Ημερομηνίες πριν την 15-10-1582 είναι στο γρηγοριανό ημερολόγιο.

Εικονίδιο συμβουλής

Κατά τη μετατροπή σειριακού αριθμού ημερομηνίας σε εκτυπώσιμη συμβολοσειρά, παραδείγματος χάρη για την εντολή Print ή MsgBox, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο ημερολόγιο των τοπικών ρυθμίσεων και σε αυτό η ημερομηνία μετάβασης 15-10-1582 μπορεί να αλλαχθεί στο ιουλιανό ημερολόγιο, που μπορεί να καταλήξει στη εμφάνιση διαφορετικής ημερομηνίας από την αναμενόμενη. Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση CDateToIso για να μετατρέψετε τέτοιον αριθμό ημερομηνίας σε αναπαράσταση συμβολοσειράς στο προληπτικό γρηγοριανό ημερολόγιο.


Εικονίδιο σημείωσης

Η μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ με διαχωριστικά υποστηρίζεται από το LibreOffice 5.3.4. Έτη μικρότερα από 100 ή μεγαλύτερα 9999 γίνονται αποδεκτά από το LibreOffice 5.4 αν και όχι σε κατάσταση συμβατότητας VBA.


Σύνταξη:


CDateFromIso(String)

Τιμή επιστροφής:

Εσωτερικός αριθμός ημερομηνίας

Παράμετροι:

Συμβολοσειρά: Συμβολοσειρά που περιέχει ημερομηνία σε μορφή ISO.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

επιστρέφουν και τα δύο 31/12/2002 στη μορφή ημερομηνίας του συστήματός σας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!