Συνάρτηση CDateToIso

Επιστρέφει την ημερομηνία σε μορφή ISO χωρίς διαχωριστικά (ΕΕΕΕΜΜΗΗ) από έναν σειριακό αριθμό ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή DateValue ή .CDateFromIso.

Το τμήμα του έτους αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα ψηφία, με αρχικά μηδενικά εάν η απόλυτη τιμή είναι μικρότερη από 1000, μπορεί να είναι αρνητική με αρχικό σύμβολο πλην εάν η περασμένη ημερομηνία δηλώνει έτος προ Χριστού (BCE) μαι μπορεί να έχει περισσότερα από τέσσερα ψηφία εάν η απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη από 9999. Η επιστρεφόμενη μορφοποιημένη συμβολοσειρά μπορεί να είναι στην περιοχή "-327680101" έως "327671231".

Εικονίδιο σημείωσης

Έτη μικρότερα από 100 και μεγαλύτερα από 9999 υποστηρίζονται από το LibreOffice 5.4.


Σύνταξη:


CDateToIso(Number)

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Number: Ακέραιος που περιέχει τον σειριακό αριθμό ημερομηνίας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"Ημερομηνία ISO"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!