Συνάρτηση Year

Επιστρέφει το έτος από έναν σειριακό αριθμό ημερομηνίας που παράγεται από την συνάρτηση DateSerial ή την συνάρτηση DateValue.

Σύνταξη:


Year (Number)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Number: Ακέραια παράσταση που περιέχει τον σειριακό αριθμό ημερομηνίας από τον οποίο θα υπολογιστεί το έτος.

Αυτή η συνάρτηση είναι βασικά η αντίστροφη της συνάρτησης DateSerial και επιστρέφει το έτος μιας σειριακής ημερομηνίας. Παραδείγματος χάριν, η έκφραση:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

επιστρέφει την τιμή 1994.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Τρέχον έτος"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!