Συνάρτηση WeekDay

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας που αντιπροσωπεύεται από έναν σειριακό αριθμό ημερομηνίας που δημιουργείται από τις συναρτήσεις DateSerial ή DateValue.

note

Αυτή η σελίδα βοήθειας περιγράφει τη συνάρτηση WeekDay που χρησιμοποιείται στα σενάρια Basic. Εάν ενδιαφέρεστε για τη συνάρτηση WeekDay που χρησιμοποιείται στο LibreOffice Calc, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα βοήθειας.


Σύνταξη:


 WeekDay (SerialDate, [FirstDayOfWeek])

Παράμετροι:

SerialDate: Ακέραια έκφραση που περιέχει τον σειριακό αριθμό ημερομηνίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ημέρας της εβδομάδας.

FirstDayOfWeek: Ακέραια τιμή που υποδεικνύει ποια ημέρα της εβδομάδας πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0, που σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις τοπικών ρυθμίσεων συστήματος χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πρώτης ημέρας της εβδομάδας.

Η παράμετρος FirstDayOfWeek δέχεται τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 7. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη σημασία κάθε πιθανής τιμής:

Τιμή

Σταθερά VBA

Περιγραφή

0

vbUseSystemDayOfWeek

Χρήση των τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος

1

vbSunday

Κυριακή (προεπιλογή)

2

vbMonday

Δευτέρα

3

vbTuesday

Τρίτη

4

vbWednesday

Τετάρτη

5

vbThursday

Πέμπτη

6

vbFriday

Παρασκευή

7

vbSaturday

Σάββατο


note

Οι σταθερές VBA που αναφέρονται παραπάνω είναι διαθέσιμες μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη VBA. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σελίδα βοήθειας Δήλωση VBASupport.


Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Now() για να προσδιορίσει την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  ' Επιστροφή και εμφάνιση της ημέρας της εβδομάδας
  Select Case WeekDay( Now )
      Case 1: sDay="Κυριακή"
      Case 2: sDay="Δευτέρα"
      Case 3: sDay="Τρίτη"
      Case 4: sDay="Τετάρτη"
      Case 5: sDay="Πέμπτη"
      Case 6: sDay="Παρασκευή"
      Case 7: sDay="Σάββατο"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Σήμερα είναι"
End Sub

Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει τη χρήση της παραμέτρου FirstDayOfWeek, υποθέτοντας ότι η Τρίτη είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας.


 Dim someDay As Long
 ' Η ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 2021 ήταν Παρασκευή
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Εκτυπώνει το "6" υποθέτοντας ότι η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Εκτυπώνει το "4" υποθέτοντας ότι η Τρίτη είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!