Συνάρτηση WeekDay (BASIC)

Επιστρέφει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας από έναν αριθμό σειράς ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή DateValue.

Σύνταξη:


WeekDay (Number)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Number: Ακέραια παράσταση που περιέχει τον αριθμό σειράς ημερομηνίας από τον οποίο θα υπολογισθεί η ημέρα της εβδομάδας (1-7).

Το ακόλουθο παράδειγμα σάς επιτρέπει να εισαγάγετε μια ημερομηνία και υπολογίζει την ημέρα της εβδομάδας μέσω της συνάρτησης WeekDay.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Επιστροφή και εμφάνιση της ημέρας της εβδομάδας
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Κυριακή"
    Case 2
      sDay="Δευτέρα"
    Case 3
      sDay="Τρίτη"
    Case 4
      sDay="Τετάρτη"
    Case 5
      sDay="Πέμπτη"
    Case 6
      sDay="Παρασκευή"
    Case 7
      sDay="Σάββατο"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Σήμερα είναι"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!