Συνάρτηση Month

Επιστρέφει τον μήνα του έτους από μια σειριακή ημερομηνία που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή DateValue.

Σύνταξη:


Month (Αριθμός)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Αριθμός: Μια αριθμητική παράσταση που περιέχει έναν αριθμό σειριακής ημερομηνίας από τον οποίο θα καθοριστεί ο μήνας του έτους.

Αυτή η συνάρτηση είναι η αντίστροφη της συνάρτησης DateSerial. Επιστρέφει τον μήνα του έτους που αντιστοιχεί στην σειριακή ημερομηνία που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή την DateValue. Παραδείγματος χάριν, η παράσταση


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

επιστρέφει την τιμή 12.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Ο τρέχων μήνας"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!