Συνάρτηση Day

Επιστρέφει μια τιμή του αντιπροσωπεύει την ημέρα του μήνα βάσει ενός αριθμού σειράς ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή την συνάρτηση DateValue.

Σύνταξη:


Day (Number)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Number: Μια αριθμητική παράσταση που περιέχει έναν αριθμό σειράς ημερομηνίας από τον οποίο θα καθοριστεί η ημέρα του μήνα.

Αυτή η συνάρτηση είναι βασικά η αντίστροφη της συνάρτησης DateSerial και επιστρέφει την ημέρα του μήνα από τον αριθμό σειράς ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή την DateValue. Παραδείγματος χάριν, η παράσταση


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

επιστρέφει την τιμή 20.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleDay
    Print "Day " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " του μήνα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!