Συνάρτηση DateValue

Επιστρέφει ένα αντικείμενο Date (ημερομηνίας) από μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει μια ημερομηνία.

Το επιστρεφόμενο αντικείμενο αναπαρίσταται εσωτερικά ως μια ενιαία αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στην καθορισμένη ημερομηνία. Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του αριθμού των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Σύνταξη:


 DateValue(ημερομηνία ως συμβολοσειρά)

Παράμετροι:

ημερομηνία: Μια συμβολοσειρά που περιέχει την ημερομηνία που θα μετατραπεί σε αντικείμενο Ημερομηνίας.

note

Η συμβολοσειρά που μεταβιβάστηκε στο DateValue πρέπει να εκφράζεται σε μία από τις μορφές ημερομηνίας που ορίζονται από την τοπική ρύθμιση (δείτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά), ή χρήση της μορφής ημερομηνίας ISO "εεεε-μμ-ηη" (έτος, μήνας και ημέρα χωρίζονται με παύλες).


Επιστρεφόμενη τιμή:

Date.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Εκτυπώνει την τοπική ημερομηνία
   MsgBox aDate
   ' Εξάγει το έτος, τον μήνα και την ημέρα από το αντικείμενο ημερομηνίας
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Εκτυπώνει την αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία (ως τύπος Long)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!