Συνάρτηση DateValue

Επιστρέφει έναν αριθμό από μια συμβολοσειρά ημερομηνίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη ημερομηνία σε μια αριθμητική τιμή απλής ακριβείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον αριθμό σειράς για να καθορίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Σύνταξη:


DateValue [(date)]

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

Ημερομηνία: Έκφραση συμβολοσειράς που περιέχει την ημερομηνία που θέλετε να υπολογίσετε. Αντίθετα προς τη συνάρτηση DateSerial που μεταβιβάζει έτη, μήνες και ημέρες ως ξεχωριστές αριθμητικές τιμές, η συνάρτηση DateValue απαιτεί η συμβολοσειρά ημερομηνίας να συμφωνεί είτε με ένα μοτίβο αποδοχής ημερομηνίας που ορίστηκε στις τοπικές σας ρυθμίσεις (δείτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες) ή τη μορφή ημερομηνίας ISO (προς το παρόν, μόνο η μορφή ISO με ενωτικά, π.χ. "31-12-2012" είναι αποδεκτή).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleDateValue
    MsgBox DateValue("12/02/2011")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!