Συνάρτηση DateSerial

Επιστρέφει μια τιμή Date για ένα καθορισμένο έτος, μήνα και ημέρα.

Σύνταξη:


DateSerial (year, month, day)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

Year: Ακέραια παράσταση που δηλώνει το έτος. Όλες η τιμές μεταξύ 0 και 99 ερμηνεύονται ως τα έτη 1900-1999. Για ορίσματα άλλων ετών, θα πρέπει να εισαγάγετε και τα τέσσερα ψηφία.

Month: Ακέραια παράσταση που δηλώνει το μήνα του καθορισμένου έτους. Το αποδεκτό εύρος τιμών είναι μεταξύ 1-12.

Ημέρα: Έκφραση ακέραιου που δείχνει την ημέρα του καθορισμένου μήνα. Το αποδεκτό εύρος είναι 1-31. Δεν επιστρέφεται σφάλμα όταν εισάγετε μια ανύπαρκτη ημέρα για μήνα μικρότερο από 31 ημέρες.

Η DateSerial function επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ 30 Δεκεμβρίου 1899 και της δεδομένης ημερομηνίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την συνάρτηση για να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Η συνάρτηση DateSerial function επιστρέφει τη μεταβλητή τύπου δεδομένων με VarType 7 (Date). Εσωτερικά, αυτή η τιμή αποθηκεύεται ως αριθμός διπλής ακριβείας. Συνεπώς, η ημερομηνία 1.1.1900 έχει ως αποτέλεσμα την τιμή 2. Οι αρνητικές τιμές αντιστοιχούν σε ημερομηνίες πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 1899 (δεν συμπεριλαμβάνονται).

Αν καθοριστεί ημερομηνία με τιμή εκτός του αποδεκτού εύρους, η LibreOffice Basic επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος.

Ενώ στην συνάρτηση DateValue καθορίζετε το όρισμα της συνάρτησης ως συμβολοσειρά που περιέχει την ημερομηνία, η συνάρτηση DateSerial αξιολογεί κάθε παράμετρο (έτος, μήνα, ημέρα) ως ξεχωριστές αριθμητικές παραστάσεις.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleDateSerial
Dim lDate As Long
Dim sDate As String
    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
    MsgBox lDate ' επιστρέφει 23476
    MsgBox sDate ' επιστρέφει 04/09/1964
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!