Μετατροπή τιμών ημερομηνίας

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή τιμών ημερομηνίας σε υπολογίσιμους αριθμούς και αντιστρόφως.

Συνάρτηση DateSerial

Επιστρέφει μια τιμή Date για ένα καθορισμένο έτος, μήνα και ημέρα.

Συνάρτηση DateValue

Επιστρέφει ένα αντικείμενο Date (ημερομηνίας) από μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει μια ημερομηνία.

Το επιστρεφόμενο αντικείμενο αναπαρίσταται εσωτερικά ως μια ενιαία αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στην καθορισμένη ημερομηνία. Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του αριθμού των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση Day

Επιστρέφει μια τιμή του αντιπροσωπεύει την ημέρα του μήνα βάσει ενός αριθμού σειράς ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή την συνάρτηση DateValue.

Συνάρτηση Month

Επιστρέφει τον μήνα του έτους από μια σειριακή ημερομηνία που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή DateValue.

Συνάρτηση WeekDay

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας που αντιπροσωπεύεται από έναν σειριακό αριθμό ημερομηνίας που δημιουργείται από τις συναρτήσεις DateSerial ή DateValue.

Συνάρτηση Year

Επιστρέφει το έτος από έναν σειριακό αριθμό ημερομηνίας που παράγεται από την συνάρτηση DateSerial ή την συνάρτηση DateValue.

Συνάρτηση CDateToIso

Επιστρέφει την ημερομηνία σε μορφή ISO χωρίς διαχωριστικά (ΕΕΕΕΜΜΗΗ) από έναν σειριακό αριθμό ημερομηνίας που παράγεται από τη συνάρτηση DateSerial ή DateValue ή .CDateFromIso.

Το τμήμα του έτους αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα ψηφία, με αρχικά μηδενικά εάν η απόλυτη τιμή είναι μικρότερη από 1000, μπορεί να είναι αρνητική με αρχικό σύμβολο πλην εάν η περασμένη ημερομηνία δηλώνει έτος προ Χριστού (BCE) μαι μπορεί να έχει περισσότερα από τέσσερα ψηφία εάν η απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη από 9999. Η επιστρεφόμενη μορφοποιημένη συμβολοσειρά μπορεί να είναι στην περιοχή "-327680101" έως "327671231".

Εικονίδιο σημείωσης

Έτη μικρότερα από 100 και μεγαλύτερα από 9999 υποστηρίζονται από το LibreOffice 5.4.


Συνάρτηση CDateFromIso

Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό ημερομηνίας από μια συμβολοσειρά που περιέχει την ημερομηνία σε μορφή ISO (ΕΕΕΕΜΜΗΗ Ή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ).

Το μέρος του έτους πρέπει να αποτελείται είτε από δύο (υποστηριζόμενο μόνο σε μορφή ΕΕΜΜΗΗ χωρίς διαχωριστικά για συμβατότητα), είτε τουλάχιστον τέσσερα ψηφία. Με τέσσερα ψηφία πρέπει να δίνονται αρχικά μηδενικά εάν η απόλυτη τιμή είναι μικρότερη από 1000, μπορεί να είναι αρνητικό με αρχικό σύμβολο πλην εάν η περασμένη ημερομηνία δηλώνει έτος προ Χριστού (BCE) και μπορεί να έχει περισσότερα από τέσσερα ψηφία εάν η απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη από 9999. Η μορφοποιημένη συμβολοσειρά μπορεί να είναι στην περιοχή "-327680101" έως "327671231", ή "-32768-01-01" έως "32767-12-31".

Άκυρη ημερομηνία καταλήγει σε σφάλμα. Το έτος 0 δεν γίνεται δεκτό, η τελευταία ημέρα προ Χριστού είναι η -0001-12-31 και η επόμενη ημέρα είναι η 0001-01-01. Ημερομηνίες πριν την 15-10-1582 είναι στο γρηγοριανό ημερολόγιο.

Εικονίδιο συμβουλής

Κατά τη μετατροπή σειριακού αριθμού ημερομηνίας σε εκτυπώσιμη συμβολοσειρά, παραδείγματος χάρη για την εντολή Print ή MsgBox, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο ημερολόγιο των τοπικών ρυθμίσεων και σε αυτό η ημερομηνία μετάβασης 15-10-1582 μπορεί να αλλαχθεί στο ιουλιανό ημερολόγιο, που μπορεί να καταλήξει στη εμφάνιση διαφορετικής ημερομηνίας από την αναμενόμενη. Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση CDateToIso για να μετατρέψετε τέτοιον αριθμό ημερομηνίας σε αναπαράσταση συμβολοσειράς στο προληπτικό γρηγοριανό ημερολόγιο.


Εικονίδιο σημείωσης

Η μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ με διαχωριστικά υποστηρίζεται από το LibreOffice 5.3.4. Έτη μικρότερα από 100 ή μεγαλύτερα 9999 γίνονται αποδεκτά από το LibreOffice 5.4 αν και όχι σε κατάσταση συμβατότητας VBA.


Συνάρτηση CDateToUnoDate

Επιστρέφει την ημερομηνία ως δομή UNO com.sun.star.util.Date.

Συνάρτηση CDateFromUnoDate

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.Date σε μια τιμή ημερομηνίας.

Συνάρτηση CDateToUnoDateTime

Επιστρέφει την ώρα της ημερομηνίας ως μια δομή UNO com.sun.star.util.DateTime.

Συνάρτηση CDateFromUnoDateTime

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.DateTime σε τιμή ημερομηνίας

Συνάρτηση DateAdd

Προσθέτει μια ημερομηνία ή ένα χρονικό διάστημα σε μια δεδομένη ημερομηνία πολλές φορές και επιστρέφει την ημερομηνία που προκύπτει.

Συνάρτηση DateDiff

Επιστρέφει τον αριθμό των διαστημάτων ημερομηνίας ή χρόνου μεταξύ δύο δεδομένων τιμών ημερομηνίας.

Συνάρτηση DatePart

Η συνάρτηση DatePart επιστρέφει ένα συγκεκριμένο μέρος μιας ημερομηνίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!