Συνάρτηση FileExists

Καθορίζει αν κάποιο αρχείο ή υποκατάλογος είναι διαθέσιμο στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Σύνταξη:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

FileName | DirectoryName: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει ένα σαφή καθορισμό αρχείου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!