Πρόταση SetAttr

Καθορίζει τις πληροφορίες χαρακτηριστικών για ένα καθορισμένο αρχείο.

Σύνταξη:


SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Παράμετροι:

FileName: Όνομα του αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής, για το οποίο θα ελέγξετε τα χαρακτηριστικά. Αν δεν έχει καθοριστεί η διαδρομή, η πρόταση SetAttr αναζητεί το αρχείο στον τρέχοντα κατάλογο. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ.

Attribute: Μοτίβο bit που ορίζει τα χαρακτηριστικά που θα καθοριστούν ή θα διαγραφούν:

Τιμή

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Ορισμός

ATTR_NORMAL

0

Κανονικά αρχεία.

ATTR_READONLY

1

Αρχεία μόνο για ανάγνωση.

ATTR_HIDDEN

2

Κρυφά αρχεία


Μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλά χαρακτηριστικά συνδυάζοντας τις αντίστοιχες τιμές με μια λογική πρόταση OR.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

70 Άρνηση πρόσβασης

Παράδειγμα:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Καθορίστε τον στόχο για τον χειριστή λάθους
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!