Πρόταση SetAttr

Καθορίζει τις πληροφορίες χαρακτηριστικών για ένα καθορισμένο αρχείο.

Σύνταξη:


SetAttr PathName As String, Attributes As Integer

Παράμετροι:

FileName: Το όνομα του αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής, της οποίας θέλετε να δοκιμάσετε τα χαρακτηριστικά. Εάν δεν εισαγάγετε μια διαδρομή, το SetAttr αναζητά το αρχείο στον τρέχοντα κατάλογο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σημειογραφία URL.

Attributes: Μοτίβο δυαδικών (bit) που ορίζει τα χαρακτηριστικά που θέλετε να ορίσετε ή να διαγράψετε:

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Ορισμός

ATTR_NORMAL

0

Κανονικά αρχεία.

ATTR_READONLY

1

Αρχεία μόνο για ανάγνωση.

ATTR_HIDDEN

2

Κρυφά αρχεία


Μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλά χαρακτηριστικά συνδυάζοντας τις αντίστοιχες τιμές με μια λογική πρόταση OR.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

70 Άρνηση πρόσβασης

Παράδειγμα:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Καθορίστε τον στόχο για τον χειριστή λάθους
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!