Πρόταση RmDir

Διαγράφει έναν υπάρχοντα κατάλογο από το μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης RmDir


RmDir Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα και τη διαδρομή του καταλόγου που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ.

Αν δεν έχει καθοριστεί διαδρομή, η RmDir Statement θα αναζητήσει τον καθορισμένο κατάλογο στην τρέχουσα διαδρομή. Αν δεν βρεθεί εκεί, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!