Πρόταση Name

Μετονομάζει ένα υπάρχον αρχείο ή κατάλογο.

Σύνταξη:


Name ΠαλιόΌνομα ως συμβολοσειρά σαν ΝέοΌνομα ως συμβολοσειρά

Παράμετροι:

ΠαλιόΌνομα, ΝέοΌνομα: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα του αρχείου, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Παράδειγμα:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Το αρχείο υπάρχει ήδη"
End If
End
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!