Πρόταση MkDir

Διάγραμμα δήλωσης MkDir

Δημιουργεί ένα νέο κατάλογο στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Σύνταξη:


Διαδρομή MkDir

Παράμετροι:

path: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα και τη διαδρομή του προς δημιουργία καταλόγου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σημειογραφία URL.

Εάν η διαδρομή δεν καθορίζεται, ο κατάλογος δημιουργείται στον τρέχοντα κατάλογο.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileIO
' Παράδειγμα για συναρτήσεις της οργάνωσης αρχείων
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Υπάρχει ο κατάλογος;
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Δημιουργία φακέλου"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Τρέχον φάκελος"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Χρόνος δημιουργίας"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Μήκος αρχείου"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Ιδιότητες αρχείου"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Μετονομασία στον ίδιο κατάλογο
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Διέγραψε όλα τα χαρακτηριστικά
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Νέες ιδιότητες αρχείου"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Μετατρέπει τη διαδρομή συστήματος σε διεύθυνση URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' η άνω και κάτω τελεία στο DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!