Πρόταση Kill

Διαγράφει ένα αρχείο από τον δίσκο.

Σύνταξη:


Kill File As String

Παράμετροι:

File: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει ένα σαφή καθορισμό αρχείου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' Το αρχείο πρέπει να δημιουργηθεί εκ των προτέρων
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!