Συνάρτηση GetAttr

Επιστρέφει ένα μοτίβο bit που προσδιορίζει τον τύπο του αρχείου ή δείχνει αν έχει το όνομα ενός τόμου ή καταλόγου.

Σύνταξη:


GetAttr (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει ένα σαφή καθορισμό αρχείου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά για ένα καθορισμένο αρχείο και επιστρέφει ένα μοτίβο bit που σας βοηθάει να προσδιορίζετε τα χαρακτηριστικά του αρχείου ως ακολούθως:

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

Τιμή

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Ορισμός

ATTR_NORMAL

0

Κανονικά αρχεία.

ATTR_READONLY

1

Αρχεία μόνο για ανάγνωση.

ATTR_HIDDEN

2

Κρυφό αρχείο

ATTR_SYSTEM

4

Αρχείο συστήματος

ATTR_VOLUME

8

Επιστρέφει το όνομα του τόμου

ATTR_DIRECTORY

16

Επιστρέφει μόνο το όνομα του καταλόγου.

ATTR_ARCHIVE

32

Το αρχείο άλλαξε από την τελευταία δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Archive bit).


Αν θέλετε να μάθετε αν έχει οριστεί bit του byte χαρακτηριστικού, ακολουθείστε την ακόλουθη μέθοδο ερωτήματος:

Παράδειγμα:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Καθορίστε τον στόχο για τον χειριστή λάθους
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!