Συνάρτηση FileLen

Επιστρέφει το μήκος του αρχείου σε byte.

Σύνταξη:


FileLen (Text As String) As Long

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

tip

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία ScriptForge.FileSystem τη μέθοδο GetFileLen() όταν το μέγεθος αναμένεται να είναι πάνω από 2 gigabyte.


Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει ένα σαφή καθορισμό αρχείου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Αυτή η συνάρτηση καθορίζει το μήκος ενός αρχείου. Εάν η συνάρτηση FileLen καλείται για ένα ανοιχτό αρχείο, επιστρέφει το μήκος του αρχείου πριν ανοίξει. Για να προσδιορίσετε το τρέχον μήκος αρχείου ενός ανοιχτού αρχείου, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Lof.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!