Συνάρτηση FileLen

Επιστρέφει το μήκος του αρχείου σε byte.

Σύνταξη:


FileLen (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Long

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει ένα σαφή καθορισμό αρχείου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να καθορίσει το μήκος του αρχείου. Αν κληθεί η συνάρτηση FileLen για ένα ανοιχτό αρχείο, επιστρέφει το μήκος του αρχείου πριν αυτό ανοιχθεί. Για να καθορίσετε το τρέχον μήκος ενός ανοιχτού αρχείου, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Lof αντί της συνάρτησης FileLen.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!