Συνάρτηση FileDateTime

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που δηλώνει την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε τελευταία το αρχείο.

Σύνταξη:


FileDateTime (Text As String)

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει ένα σαφή (χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ) καθορισμό του αρχείου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Αυτή η συνάρτηση καθορίζει την ακριβή ώρα δημιουργίας ή τελευταίας τροποποίησης του αρχείου και την επιστρέφει στη μορφή "MM.ΗΗ.ΕΕΕΕ ΩΩ.ΛΛ.ΔΔ".

Μπορείτε να ορίσετε τις χρησιμοποιούμενες τοπικές ρυθμίσεις για έλεγχο μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και νομισμάτων στο LibreOffice Basic στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες. Σε κωδικούς μορφοποίησης Basic, το δεκαδικό σημείο (.) χρησιμοποιείται πάντοτε ως δεσμευτικό θέσης για τον καθορισμένο διαχωριστή δεκαδικών στις τοπικές σας ρυθμίσεις και θα αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο χαρακτήρα.

Το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές ρυθμίσεις για την μορφή της ημερομηνίας, ώρας και νομίσματος. Ο κώδικας μορφοποίησης της Basic θα ερμηνευθεί και θα εμφανισθεί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις σας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!