Πρόταση FileCopy

Αντιγράφει ένα αρχείο.

Σύνταξη:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Παράμετροι:

TextFrom: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα του αρχείου που πρόκειται να αντιγραφεί. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για προαιρετικές διαδρομές και μονάδες δίσκου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ.

TextTo: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το σημείο αντιγραφής του αρχείου προέλευσης. Μπορεί να περιέχει τη μονάδα δίσκου, τη διαδρομή και το όνομα αρχείου προορισμού.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση FileCopy μόνο για να αντιγράψετε αρχεία που δεν είναι ανοιχτά.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!