Συνάρτηση FileAttr

Επιστρέφει την κατάσταση πρόσβασης ή τον αριθμό πρόσβασης ενός αρχείου που ανοίχτηκε με την πρόταση Άνοιγμα. Ο αριθμός πρόσβασης του αρχείου εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα (OSH = χειριστήριο λειτουργικού συστήματος).

Εικονίδιο σημείωσης

If you use a 32-Bit operating system, you cannot use the FileAttr function to determine the file access number.


Δείτε επίσης: Open

Σύνταξη:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Channel: The number of the file that was opened with the Open statement.

Attributes: Integer expression that indicates the type of file information that you want to return. The following values are possible:

1: FileAttr indicates the access mode of the file.

2: FileAttr returns the file access number of the operating system.

Αν ορίσετε την παράμετρο attribute με τιμή 1, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες τιμές επιστροφής:

1 - INPUT (αρχείο ανοιχτό για είσοδο)

2 - OUTPUT (αρχείο ανοιχτό για έξοδο)

4 - RANDOM (αρχείο ανοιχτό για τυχαία πρόσβαση)

8 - APPEND (αρχείο ανοιχτό για προσάρτηση)

32 - BINARY (αρχείο ανοιχτό σε δυαδική κατάσταση).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Λειτουργία πρόσβασης''
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "Γνώρισμα αρχείου"
  Close #iNumber
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!