Συνάρτηση FileAttr

Επιστρέφει την κατάσταση πρόσβασης ή τον αριθμό πρόσβασης ενός αρχείου που ανοίχτηκε με την πρόταση Άνοιγμα. Ο αριθμός πρόσβασης του αρχείου εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα (OSH = χειριστήριο λειτουργικού συστήματος).

Εικονίδιο σημείωσης

Αν χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 32 δυαδικών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση FileAttr για να καθορίσετε τον αριθμό πρόσβασης του αρχείου.


Δείτε επίσης: Open

Σύνταξη:


FileAttr (ΑριθμόςΑρχείου ως ακέραιος, γνώρισμα ως ακέραιος)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

ΑριθμόςΑρχείου: Ο αριθμός του αρχείου που ανοίχτηκε με την πρόταση Άνοιγμα.

Γνώρισμα: Μια ακέραια παράσταση που δηλώνει τον τύπο των πληροφοριών του αρχείου που θα επιστραφούν. Οι ακόλουθες τιμές είναι δυνατές:

1: Η συνάρτηση FileAttr δηλώνει την κατάσταση πρόσβασης του αρχείου.

2: Η συνάρτηση FileAttr επιστρέφει τον αριθμό πρόσβασης του αρχείου του λειτουργικού συστήματος.

Αν ορίσετε την παράμετρο attribute με τιμή 1, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες τιμές επιστροφής:

1 - INPUT (αρχείο ανοιχτό για είσοδο)

2 - OUTPUT (αρχείο ανοιχτό για έξοδο)

4 - RANDOM (αρχείο ανοιχτό για τυχαία πρόσβαση)

8 - APPEND (αρχείο ανοιχτό για προσάρτηση)

32 - BINARY (αρχείο ανοιχτό σε δυαδική κατάσταση).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Λειτουργία πρόσβασης''
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "Γνώρισμα αρχείου"
  Close #iNumber
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!