Συνάρτηση Dir

Επιστρέφει το όνομα ενός αρχείου, ενός καταλόγου ή όλα τα αρχεία και όλους τους καταλόγους μιας μονάδας δίσκου ή καταλόγου που ταιριάζουν στην καθορισμένη διαδρομή αναζήτησης.

Σύνταξη:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : Κανονικά αρχεία.

16 : Επιστρέφει το όνομα του καταλόγου μόνο.

Χρησιμοποιήσετε αυτό το γνώρισμα για να ελέγξετε εάν υπάρχει αρχείο ή κατάλογος, ή για να καθορίσετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο.

Για να ελέγξετε αν κάποιο αρχείο υπάρχει, εισάγετε την πλήρη διαδρομή και το όνομα του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει το όνομα του αρχείου ή του καταλόγου, η συνάρτηση Dir επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").

Για να δημιουργήσετε μια λίστα όλων των υπαρχόντων αρχείων στον συγκεκριμένο κατάλογο, κάντε τα ακόλουθα: Την πρώτη φορά που καλείτε τη συνάρτηση Dir, καθορίστε την πλήρη διαδρομή αναζήτησης των αρχείων, π.χ. "D:\Files\*.ods". Εάν η διαδρομή είναι σωστή και η αναζήτηση εντοπίσει τουλάχιστον ένα αρχείο, η συνάρτηση Dir επιστρέφει το όνομα του πρώτου αρχείου που ταιριάζει στη διαδρομή αναζήτησης. Για επιστροφή πρόσθετων ονομάτων αρχείων που ταιριάζουν στη διαδρομή, καλέστε πάλι τη συνάρτηση Dir χωρίς ορίσματα.

Για επιστροφή μόνο καταλόγων, χρησιμοποιήστε την παράμετρο γνωρίσματος. Το ίδιο ισχύει εάν θέλετε να καθορίσετε το όνομα ενός τόμου (π.χ. ένα διαμέρισμα στον σκληρό δίσκο)

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

Παράδειγμα:


Sub ExampleDir
' Εμφανίζει όλα τα αρχεία και τους καταλόγους
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Κατάλογοι:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' Λήψη των καταλόγων
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!