Συνάρτηση CurDir

Επιστρέφει μια μεταβλητή συμβολοσειράς που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα διαδρομή της καθορισμένης μονάδας δίσκου.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η πρόταση προς το παρόν δεν λειτουργεί όπως έχει τεκμηριωθεί. Δείτε αυτό το θέμα για περισσότερες πληροφορίες.


Σύνταξη:


CurDir [(Text As String)]

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει έναν υπάρχοντα δίσκο (π.χ. "C" για το πρώτο διαμέρισμα του πρώτου σκληρού δίσκου).

Αν δεν έχει καθοριστεί μονάδα δίσκου ή αν η μονάδα δίσκου είναι μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""), η συνάρτηση CurDir επιστρέφει τη διαδρομή της τρέχουσας μονάδας δίσκου. Η LibreOffice Basic αναφέρει σφάλμα αν η σύνταξη της περιγραφής της μονάδας δίσκου δεν είναι σωστή ή αν καθορίστηκε ανύπαρκτη μονάδα δίσκου ή που βρίσκεται μετά τη μονάδα δίσκου που καθορίστηκε στο CONFIG.SYS με την πρόταση Lastdrive.

Αυτή η συνάρτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

68 Μη διαθέσιμη συσκευή

7 Ανεπάρκεια μνήμης

51 Εσωτερικό σφάλμα

Παράδειγμα:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!