Συνάρτηση CurDir

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά παραλλαγής που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα διαδρομή .

warning

Ορισμένες λειτουργίες αρχείων και καταλόγου ειδικά για το DOS δεν παρέχονται πλέον στο LibreOffice ή η λειτουργία τους είναι μόνο περιορισμένη. Για παράδειγμα, δεν παρέχεται υποστήριξη για τις λειτουργίες ChDir, ChDrive και CurDir. Ορισμένες ιδιότητες του DOS δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε συναρτήσεις που αναμένουν ιδιότητες αρχείου ως παραμέτρους (για παράδειγμα, για διαφοροποίηση από κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος). Αυτό εξασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας πλατφόρμας για το LibreOffice. Επομένως, αυτή η δυνατότητα υπόκειται σε κατάργηση σε μελλοντική κυκλοφορία.


note

Η βιβλιοθήκη ScriptForge στο LibreOffice 7.1 εισάγει την υπηρεσία FileSystem με μεθόδους χειρισμού αρχείων και φακέλων σε σενάρια χρήστη.


Σύνταξη:


CurDir [(Text As String)]

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Κείμενο: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που καθορίζει μια υπάρχουσα μονάδα δίσκου, για παράδειγμα "C" για το πρώτο διαμέρισμα του πρώτου σκληρού δίσκου. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα Windows.

Εάν δεν έχει καθοριστεί μονάδα δίσκου ή εάν η μονάδα είναι μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""), το CurDir επιστρέφει τη διαδρομή για την τρέχουσα μονάδα δίσκου. Το LibreOffice Basic αναφέρει ένα σφάλμα εάν η σύνταξη της περιγραφής της μονάδας δίσκου είναι εσφαλμένη ή εάν η μονάδα δεν υπάρχει.

Αυτή η συνάρτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

68 Μη διαθέσιμη συσκευή

7 Ανεπάρκεια μνήμης

51 Εσωτερικό σφάλμα

Παράδειγμα:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!