Πρόταση ChDrive

Αλλάζει την τρέχουσα μονάδα δίσκου.

warning

Ορισμένες λειτουργίες αρχείων και καταλόγου ειδικά για το DOS δεν παρέχονται πλέον στο LibreOffice ή η λειτουργία τους είναι μόνο περιορισμένη. Για παράδειγμα, δεν παρέχεται υποστήριξη για τις λειτουργίες ChDir, ChDrive και CurDir. Ορισμένες ιδιότητες του DOS δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε συναρτήσεις που αναμένουν ιδιότητες αρχείου ως παραμέτρους (για παράδειγμα, για διαφοροποίηση από κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος). Αυτό εξασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας πλατφόρμας για το LibreOffice. Επομένως, αυτή η δυνατότητα υπόκειται σε κατάργηση σε μελλοντική κυκλοφορία.


note

Η βιβλιοθήκη ScriptForge στο LibreOffice 7.1 εισάγει την υπηρεσία FileSystem με μεθόδους χειρισμού αρχείων και φακέλων σε σενάρια χρήστη.


Σύνταξη:


  ChDrive Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει το γράμμα της νέας μονάδας δίσκου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ.

Στη μονάδα δίσκου θα πρέπει να εκχωρηθεί ένα κεφάλαιο γράμμα και περιορίζεται από τις ρυθμίσεις στο LASTDRV. Αν το όρισμα της μονάδας δίσκου είναι μία συμβολοσειρά πολλαπλών χαρακτήρων, μόνο το πρώτο γράμμα είναι σχετικό. Αν επιχειρήσετε πρόσβαση σε μια ανύπαρκτη μονάδα δίσκου, τότε παρουσιάζεται σφάλμα στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε με την πρόταση OnError.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

68 Μη διαθέσιμη συσκευή

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Δυνατό μόνο αν υπάρχει μονάδα δίσκου 'D'.
  End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!