Πρόταση ChDrive

Αλλάζει την τρέχουσα μονάδα δίσκου.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η πρόταση προς το παρόν δεν λειτουργεί όπως έχει τεκμηριωθεί. Δείτε αυτό το θέμα για περισσότερες πληροφορίες.


Σύνταξη:


ChDrive Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που περιέχει το γράμμα της νέας μονάδας δίσκου. Η γραφή URL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ.

Στη μονάδα δίσκου θα πρέπει να εκχωρηθεί ένα κεφάλαιο γράμμα και περιορίζεται από τις ρυθμίσεις στο LASTDRV. Αν το όρισμα της μονάδας δίσκου είναι μία συμβολοσειρά πολλαπλών χαρακτήρων, μόνο το πρώτο γράμμα είναι σχετικό. Αν επιχειρήσετε πρόσβαση σε μια ανύπαρκτη μονάδα δίσκου, τότε παρουσιάζεται σφάλμα στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε με την πρόταση OnError.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

68 Μη διαθέσιμη συσκευή

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" ' Δυνατό μόνο αν υπάρχει μονάδα δίσκου 'D'.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!