Πρόταση ChDir

Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο ή μονάδα δίσκου.

warning

Some DOS-specific file and directory functions are no longer provided in LibreOffice, or their function is only limited. For example, support for the ChDir, ChDrive and CurDir functions is not provided. Some DOS-specific properties are no longer used in functions that expect file properties as parameters (for example, to differentiate from concealed files and system files). This ensures the greatest possible level of platform independence for LibreOffice. Therefore this feature is subject to removal in a future release.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Σύνταξη:


ChDir Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει τη διαδρομή του καταλόγου ή τη μονάδα δίσκου.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν θέλετε απλώς να αλλάξετε την τρέχουσα μονάδα δίσκου, πληκτρολογήστε το γράμμα της μονάδας δίσκου ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!