Διαχείριση αρχείων

Εδώ περιγράφονται όλες οι συναρτήσεις και οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αρχείων.

Πρόταση ChDir

Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο ή μονάδα δίσκου.

Πρόταση ChDrive

Αλλάζει την τρέχουσα μονάδα δίσκου.

Συνάρτηση CurDir

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά παραλλαγής που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα διαδρομή .

Συνάρτηση Dir

Επιστρέφει το όνομα ενός αρχείου, ενός καταλόγου ή όλα τα αρχεία και όλους τους καταλόγους μιας μονάδας δίσκου ή καταλόγου που ταιριάζουν στην καθορισμένη διαδρομή αναζήτησης.

Συνάρτηση FileAttr

Επιστρέφει την κατάσταση πρόσβασης ή τον αριθμό πρόσβασης ενός αρχείου που ανοίχτηκε με την πρόταση Άνοιγμα. Ο αριθμός πρόσβασης του αρχείου εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα (OSH = χειριστήριο λειτουργικού συστήματος).

Πρόταση FileCopy

Αντιγράφει ένα αρχείο.

Συνάρτηση FileDateTime

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που δηλώνει την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε τελευταία το αρχείο.

Συνάρτηση FileExists

Καθορίζει αν κάποιο αρχείο ή υποκατάλογος είναι διαθέσιμο στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Συνάρτηση FileLen

Επιστρέφει το μήκος του αρχείου σε byte.

Συνάρτηση GetAttr

Επιστρέφει ένα μοτίβο bit που προσδιορίζει τον τύπο του αρχείου ή δείχνει αν έχει το όνομα ενός τόμου ή καταλόγου.

Συνάρτηση GetPathSeparator

Επιστρέφει το διαχωριστικό καταλόγου που εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα για να καθορίσει τις διαδρομές αρχείου.

Πρόταση Kill

Διαγράφει ένα αρχείο από τον δίσκο.

Πρόταση MkDir

Διάγραμμα δήλωσης MkDir

Δημιουργεί ένα νέο κατάλογο στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Πρόταση Name

Μετονομάζει ένα υπάρχον αρχείο ή κατάλογο.

Πρόταση RmDir

Διαγράφει έναν υπάρχοντα κατάλογο από το μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Πρόταση SetAttr

Καθορίζει τις πληροφορίες χαρακτηριστικών για ένα καθορισμένο αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!