Πρόταση Seek

Καθορίζει τη θέση για την επόμενη ανάγνωση ή εγγραφή στο αρχείο, που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Για αρχεία τυχαίας προσπέλασης, η συνάρτηση Seek επιστρέφει τον αριθμό της επόμενης εγγραφής που πρόκειται να προσπελαστεί.

Για όλα τα άλλα αρχεία, η δήλωση Seek ορίζει τη θέση του byte στην οποία η επόμενη λειτουργία θα λάβει χώρα.

Σύνταξη:

Διάγραμμα δήλωσης Seek


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Παράμετροι:

fileNum: Ο αριθμός καναλιού δεδομένων που χρησιμοποιείται στην πρόταση Open.

filePos, recordNum: Θέση για την επόμενη εγγραφή ή ανάγνωση. Η θέση μπορεί να είναι αριθμός μεταξύ 1 και 2.147.483.647. Αναογα με τον τύπο του αρχείου, η θέση δείχνει τον αριθμό της εγγραφής (αρχεία στην τυχαία κατάσταση) ή τη θέση της ψηφιολέξης (byte) (αρχεία στην κατάσταση Binary, Output, Append or Input (δυαδική, εξόδου, προσάρτησης ή εισόδου)). Η πρώτη ψηφιολέξη σε ένα αρχείο είναι η θέση 1, η δεύτερη ψηφιολέξη είναι η θέση 2 κ.ο.κ.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Συνάρτηση Seek

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!