Συνάρτηση Seek

Επιστρέφει τη θέση για την επόμενη ανάγνωση ή εγγραφή στο αρχείο, που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Για αρχεία τυχαίας προσπέλασης, η συνάρτηση Seek επιστρέφει τον αριθμό της επόμενης εγγραφής που πρόκειται να αναγνωσθεί.

Για αρχεία τυχαίας προσπέλασης, η συνάρτηση Seek επιστρέφει τον αριθμό της επόμενης εγγραφής που πρόκειται να αναγνωσθεί.

Δείτε επίσης: Open, Seek.

Σύνταξη:


Seek (FileNumber)

Τιμή επιστροφής:

Long

Παράμετροι:

FileNumber: Επιστρέφει τον αριθμό του αρχείου που καθορίστηκε από την πρόταση Open.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!