Συνάρτηση Lof

Επιστρέφει το μέγεθος ενός ανοιχτού αρχείου σε byte.

Σύνταξη:


Lof (FileNumber)

Τιμή επιστροφής:

Μεγάλου μήκους

Παράμετροι:

FileNumber: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει τον αριθμό του αρχείου που καθορίστηκε με την πρόταση Open.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να λάβετε το μήκος ενός αρχείου που δεν είναι ανοιχτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FileLen.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM πρέπει να είναι Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Τοποθέτηση στην αρχή
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η πρώτη γραμμή κειμένου" REM Συμπληρώστε με κείμενο
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η δεύτερη γραμμή κειμένου"
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η τρίτη γραμμή κειμένου"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Αυτή είναι μια νέα γραμμή κειμένου"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Αυτό είναι το κείμενο στην εγγραφή 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!