Συνάρτηση Loc

Επιστρέφει την τρέχουσα θέση σε ένα ανοιγμένο αρχείο.

Σύνταξη:


Loc(FileNumber)

Τιμή επιστροφής:

Long

Παράμετροι:

FileNumber: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει τον αριθμό του αρχείου που καθορίζεται από την πρόταση Open για το σχετικό αρχείο.

Αν η συνάρτηση Loc χρησιμοποιείται για ανοιγμένο αρχείο τυχαίας προσπέλασης, επιστρέφει τον αριθμό της εγγραφής που αναγνώσθηκε ή εγγράφηκε τελευταία.

Για ένα σειριακό αρχείο, η συνάρτηση Loc επιστρέφει τη θέση σε ένα αρχείο διαιρεμένη δια 128. Για δυαδικά αρχεία, επιστρέφει τη θέση του byte που αναγνώσθηκε ή εγγράφηκε τελευταίο.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!