Συνάρτηση Eof

Καθορίζει αν ο δείκτης αρχείου έφτασε στο τέλος του αρχείου.

Σύνταξη:


Eof (intexpression As Integer)

Τιμή επιστροφής:

Μπουλ

Παράμετροι:

Intexpression: Κάθε ακέραια παράσταση η οποία αξιολογείται ως αριθμός ενός ανοιγμένου αρχείου.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EOF για να αποφύγετε σφάλματα όταν προσπαθείτε να λάβετε δεδομένα εισόδου πέρα από το τέλος του αρχείου. Όταν χρησιμοποιείτε τις προτάσεις Input ή Get για ανάγνωση από ένα αρχείο, ο δείκτης αρχείου προωθείται πέρα από το πλήθος των byte που αναγνώσθηκαν. Αν έφτασε στο τέλος του αρχείου, η συνάρτηση EOF επιστρέφει την τιμή "True" (-1).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Πρώτη γραμμή κειμένου"
  Print #iNumber, "Μια άλλη γραμμή κειμένου"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!