Πρόταση Write#

Γράφει δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου με χαρακτήρες οριοθέτησης.

tip

Χρησιμοποιήστε την πρόταση Print# για να εκτυπώσετε δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου. Χρησιμοποιήστε την πρόταση Put# για να γράψετε δεδομένα σε δυαδικό ή τυχαίο αρχείο.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση που περιέχει τον αριθμό αρχείου που ορίστηκε σπό την πρόταση Open για το αντίστοιχο αρχείο.

Κατάλογος expression (εκφράσεων): Μεταβλητές ή εκφράσεις που θέλετε να εισάγετε σε αρχείο, χωρισμένες με κόμματα.

Εάν η λίστα εκφράσεων παραλείπεται, η δήλωση Write επισυνάπτει μια κενή γραμμή στο αρχείο.

Για την προσθήκη μιας λίστας εκφράσεων σε νέο ή υπάρχον αρχείο, το αρχείο θα πρέπει να ανοιχθεί στην κατάσταση Output ή Append.

Αλφαριθμητικά τα οποία γράφετε εσωκλείονται από εισαγωγικά και χωρίζονται από κόμματα. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε αυτούς τους οριοθέτες στην λίστα εκφράσεων.

Κάθε μία δήλωση Write εξάγει ένα σύμβολο αλλαγής γραμμής στη τελευταία εισαγωγή.

Οι αριθμοί με δεκαδικούς οριοθέτες μετατρέπονται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Παράδειγμα:


Sub ExampleWrite
  Dim iCount As Integer
  Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!