Πρόταση Write#

Γράφει δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου με χαρακτήρες οριοθέτησης.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση που περιέχει τον αριθμό αρχείου που ορίστηκε σπό την πρόταση Open για το αντίστοιχο αρχείο.

Κατάλογος expression (εκφράσεων): Μεταβλητές ή εκφράσεις που θέλετε να εισάγετε σε αρχείο, χωρισμένες με κόμματα.

Εάν η λίστα εκφράσεων παραλείπεται, η δήλωση Write επισυνάπτει μια κενή γραμμή στο αρχείο.

Για την προσθήκη μιας λίστας εκφράσεων σε νέο ή υπάρχον αρχείο, το αρχείο θα πρέπει να ανοιχθεί στην κατάσταση Output ή Append.

Αλφαριθμητικά τα οποία γράφετε εσωκλείονται από εισαγωγικά και χωρίζονται από κόμματα. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε αυτούς τους οριοθέτες στην λίστα εκφράσεων.

Κάθε μία δήλωση Write εξάγει ένα σύμβολο αλλαγής γραμμής στη τελευταία εισαγωγή.

Οι αριθμοί με δεκαδικούς οριοθέτες μετατρέπονται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!