Πρόταση Put#

Καταγράφει μια εγγραφή σε ένα σχετικό αρχείο ή μια ακολουθία byte σε ένα δυαδικό αρχείο.

tip

Χρησιμοποιήστε την πρόταση Print# για να εκτυπώσετε δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου. Χρησιμοποιήστε την πρόταση Write# για να γράψετε δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου με χαρακτήρες οριοθέτησης.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Put


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε έκφραση ακεραίου που καθορίζει το αρχείο στο οποίο θέλετε να γράψετε.

recordNum, filePos: Για σχετικά αρχεία (αρχεία τυχαίας προσπέλασης), ο αριθμός της εγγραφής που θέλετε να γράψετε.

Για δυαδικά αρχεία (αρχεία δυαδικής προσπέλασης), η θέση byte στο αρχείο όπου θα αρχίσει η εγγραφή.

variable: Το όνομα της μεταβλητής που θέλετε να γράψετε στο αρχείο.

Σημείωση για αρχεία τυχαίας προσπέλασης: Αν τα περιεχόμενα αυτής της μεταβλητής δεν αντιστοιχούν στο μήκος των εγγραφών που καθορίστηκαν στον όρο Len της πρότασης Open, το κενό διάστημα από το τέλος των νέων δεδομένων εγγραφής έως την επόμενη εγγραφή συμπληρώνεται με τα υπάρχοντα δεδομένα του αρχείου.

Σημείωση για δυαδικά αρχεία: Τα περιεχόμενα των μεταβλητών εγγράφονται στην καθορισμένη θέση, και ο δείκτης αρχείου τοποθετείται αμέσως μετά το τελευταίο byte, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ των εγγραφών.

Παράδειγμα:

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Πρέπει να είναι μεταβλητή
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Τοποθέτηση στη αρχή
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η πρώτη γραμμή κειμένου" ' Συμπληρώστε τη γραμμή με κείμενο
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η δεύτερη γραμμή κειμένου"
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η τρίτη γραμμή κειμένου"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Αυτό είναι νέο κείμενο"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Αυτό είναι το κείμενο στην εγγραφή 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!