Πρόταση Put

Καταγράφει μια εγγραφή σε ένα σχετικό αρχείο ή μια ακολουθία byte σε ένα δυαδικό αρχείο.

Δείτε επίσης: δήλωση Get

Σύνταξη:


Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variable

Παράμετροι:

FileNumber: Κάθε παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει το αρχείο που προορίζεται για εγγραφή.

Position: Για σχετικά αρχεία (αρχεία τυχαίας προσπέλασης), τον αριθμό της εγγραφής που προορίζεται για εγγραφή.

Για δυαδικά αρχεία (αρχεία δυαδικής προσπέλασης), η θέση byte στο αρχείο όπου θα αρχίσει η εγγραφή.

Variable: Όνομα της μεταβλητής που θα εγγραφεί στο αρχείο.

Σημείωση για αρχεία τυχαίας προσπέλασης: Αν τα περιεχόμενα αυτής της μεταβλητής δεν αντιστοιχούν στο μήκος των εγγραφών που καθορίστηκαν στον όρο Len της πρότασης Open, το κενό διάστημα από το τέλος των νέων δεδομένων εγγραφής έως την επόμενη εγγραφή συμπληρώνεται με τα υπάρχοντα δεδομένα του αρχείου.

Σημείωση για δυαδικά αρχεία: Τα περιεχόμενα των μεταβλητών εγγράφονται στην καθορισμένη θέση, και ο δείκτης αρχείου τοποθετείται αμέσως μετά το τελευταίο byte, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ των εγγραφών.

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Πρέπει να είναι τύπος μεταβλητής
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Θέση έναρξης εγγραφής
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η πρώτη γραμμή κειμένου" ' Συμπληρώστε τη γραμμή με κείμενο
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η δεύτερη γραμμή κειμένου"
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η τρίτη γραμμή κειμένου"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Αυτό είναι νέο κείμενο"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Αυτό είναι το κείμενο στην εγγραφή 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!