Πρόταση Line Input#

Διαβάζει μια γραμμή από σειριακό αρχείο σε μια μεταβλητή.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Line Input


Line Input #fileNum, variable

Παράμετροι:

fileNum: Ο αριθμός του αρχείου που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να διαβάσετε. Το αρχείο πρέπει να έχει ανοιχθεί προκαταβολικά με την πρόταση Open χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί INPUT.

variable (μεταβλητή): Το όνομα της μεταβλητής που αποθηκεύει το αποτέλεσμα.

Με την πρόταση Line Input#, μπορείτε να διαβάσετε συμβολοσειρές από ένα ανοιγμένο αρχείο σε μία μεταβλητή. Οι μεταβλητές συμβολοσειρών διαβάζονται γραμμή προς γραμμή έως τον πρώτο χαρακτήρα επιστροφής (Asc=13) ή την πρώτη τροφοδότηση γραμμής (Asc=10). Οι σημάνσεις τέλους γραμμής δεν περιλαμβάνονται στη τελική συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!