Πρόταση Line Input#

Διαβάζει μια γραμμή από σειριακό αρχείο σε μια μεταβλητή.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Line Input


Line Input #fileNum, variable

Παράμετροι:

fileNum: Ο αριθμός του αρχείου που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να διαβάσετε. Το αρχείο πρέπει να έχει ανοιχθεί προκαταβολικά με την πρόταση Open χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί INPUT.

variable (μεταβλητή): Το όνομα της μεταβλητής που αποθηκεύει το αποτέλεσμα.

Με την πρόταση Line Input#, μπορείτε να διαβάσετε συμβολοσειρές από ένα ανοιγμένο αρχείο σε μία μεταβλητή. Οι μεταβλητές συμβολοσειρών διαβάζονται γραμμή προς γραμμή έως τον πρώτο χαρακτήρα επιστροφής (Asc=13) ή την πρώτη τροφοδότηση γραμμής (Asc=10). Οι σημάνσεις τέλους γραμμής δεν περιλαμβάνονται στη τελική συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια άλλη γραμμή κειμένου"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!