Πρόταση Get

Διαβάζει μια εγγραφή από το αρχείο τυχαίας προσπέλασης, ή μία ακολουθία byte από το δυαδικό αρχείο, σε μια μεταβλητή.

Δείτε επίσης: Δήλωση PUT

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Get


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], μεταβλητή

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε έκφραση ακεραίου που καθορίζει τον αριθμό του αρχείου.

recordNum: Για αρχεία που ανοίχτηκαν στην κατάσταση Random, recordNum είναι ο αριθμός της εγγραφής που θέλετε να διαβάσετε.

Για αρχεία που ανοίχτηκαν σε δυαδική κατάσταση (Binary), filePos είναι η θέση ψηφιολέξης (byte) στο αρχείο όπου αρχίζει η ανάγνωση.

Εάν παραληφθούν τα recordNum και filePos, χρησιμοποιείται η τρέχουσα θέση ή η τρέχουσα εγγραφή δεδομένων του αρχείου.

variable: Το όνομα της μεταβλητής για ανάγνωση. Με την εξαίρεση των μεταβλητών αντικειμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο μεταβλητής.

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!