Πρόταση Get

Διαβάζει μια εγγραφή από το αρχείο τυχαίας προσπέλασης, ή μία ακολουθία byte από το δυαδικό αρχείο, σε μια μεταβλητή.

Δείτε επίσης: Δήλωση PUT

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Get


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], μεταβλητή

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε έκφραση ακεραίου που καθορίζει τον αριθμό του αρχείου.

recordNum: Για αρχεία που ανοίχτηκαν στην κατάσταση Random, recordNum είναι ο αριθμός της εγγραφής που θέλετε να διαβάσετε.

Για αρχεία που ανοίχτηκαν σε δυαδική κατάσταση (Binary), filePos είναι η θέση ψηφιολέξης (byte) στο αρχείο όπου αρχίζει η ανάγνωση.

Εάν παραληφθούν τα recordNum και filePos, χρησιμοποιείται η τρέχουσα θέση ή η τρέχουσα εγγραφή δεδομένων του αρχείου.

variable: Το όνομα της μεταβλητής για ανάγνωση. Με την εξαίρεση των μεταβλητών αντικειμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο μεταβλητής.

Παράδειγμα:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Πρέπει να είναι μεταβλητή
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Τοποθέτηση στη αρχή
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η πρώτη γραμμή κειμένου" ' Συμπληρώστε τη γραμμή με κείμενο
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η δεύτερη γραμμή κειμένου"
  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η τρίτη γραμμή κειμένου"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Αυτό είναι νέο κείμενο"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Αυτό είναι το κείμενο στην εγγραφή 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!