Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων

Πρόταση Get

Διαβάζει μια εγγραφή από το αρχείο τυχαίας προσπέλασης, ή μία ακολουθία byte από το δυαδικό αρχείο, σε μια μεταβλητή.

Δήλωση Input#

Διαβάζει τα δεδομένα από ένα ανοιγμένο διαδοχικό αρχείο.

Πρόταση Line Input#

Διαβάζει μια γραμμή από σειριακό αρχείο σε μια μεταβλητή.

Πρόταση Put#

Καταγράφει μια εγγραφή σε ένα σχετικό αρχείο ή μια ακολουθία byte σε ένα δυαδικό αρχείο.

Πρόταση Write#

Γράφει δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου με χαρακτήρες οριοθέτησης.

Συνάρτηση Loc

Επιστρέφει την τρέχουσα θέση σε ένα ανοιγμένο αρχείο.

Συνάρτηση Seek

Επιστρέφει τη θέση για την επόμενη ανάγνωση ή εγγραφή στο αρχείο, που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Συνάρτηση Eof

Καθορίζει αν ο δείκτης αρχείου έφτασε στο τέλος του αρχείου.

Συνάρτηση Lof

Επιστρέφει το μέγεθος ενός ανοιχτού αρχείου σε byte.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!