Πρόταση Reset

Κλείνει όλα τα ανοιγμένα αρχεία και εγγράφει τα περιεχόμενα όλων των buffer αρχείων στο δίσκο.

Σύνταξη:


Reset

Παράδειγμα:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια νέα γραμμή κειμένου"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Όλα τα αρχεία θα κλείσουν",0,"Error"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!