Πρόταση Reset

Κλείνει όλα τα ανοιγμένα αρχεία και εγγράφει τα περιεχόμενα όλων των buffer αρχείων στο δίσκο.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Reset


Reset

Παράδειγμα:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια νέα γραμμή κειμένου"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox ''Όλα τα αρχεία θα κλείσουν", 0, "Σφάλμα"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!